Contact us

Scale calibration and legalisation

Scale legalisation and calibration offer

One of our company's specialties is legalisation, calibration and standardisation of scales.

We offer the following services for the legalisation of non-automatic scales:

 • legalizację pierwotną WE (ocenę zgodności) nowych produktów
 • legalizację wtórną (ponowną),
 • wzorcowanie
 • kalibrację
 • przygotowanie wagi do legalizacji
 • sprawdzenie metrologiczne wagi

We provide legalisation, calibration and standarisation of:

 • wag samochodowych
 • wag inwentarzowych
 • wag platformowych
 • wag magazynowych i przemysłowych
 • wag przemysłowych
 • innych wag oraz urządzeń

WEIGHTS STANDARDS CERTIFIED BY THE MEASURING OFFICE

OWN TRANSPORT WITH HDS CRANE

FAVOURABLE PRICE

 

We carry out legalisation, calibration and standardisation of scales throughout Poland. We have our own transport with HD craneS and more than 40 tonnes of weight standards.

We take a professional approach to each order, carrying it out in accordance with the applicable standards, norms and guidelines of the Central Office of Weights and Measures.

Po przeprowadzonej analizie wystawiamy świadectwo dokonania oceny zgodności, które zawiera wszystkie informacje dotyczące legalizacji pierwotnej lub wzorcowania wagi.

Świadectwo wykonania legalizacji ponownej wystawiane jest przez Urząd Miar.

What IS the legalisation of scales?

Legalisation of a scale is a confirmation from the Office of Weights and Measures or an authorised Manufacturer that the scale we use in our commercial activities is working correctly and weighs goods accurately with the accuracy established on the rating plate. The measurement error of the instrument must not be greater than the parameter "e" or "d" most commonly referred to as the "reading plot".

As experts in this field, with extensive experience in the manufacture, servicing and legalisation of scales, we provide you with full support, technical advice and periodic inspections of the equipment. The legalisation of scales is all the more important as the lack of a relevant certificate while using such a device in trade exposes the user to large financial penalties - from both the Office of Measures and other administrative units.

Vehicle, livestock, industrial and shop scales are in Class III according to the Decree of the Minister of Economy, Labour and Social Policy.

In order for a scale to be legalised (in accuracy class III), it must meet the following condition:

 • The number of verification plots ('e' or 'd') must not exceed 3,000, which is usually provided by the scale manufacturer.

It is worth remembering to ensure that our scale meets all the required standards before legalisation. 

If this is not the case, regardless of the results of the metrological inspection, the scale will not receive a certificate of verification.

Scale calibration

Scale calibration - an activity, unlike verification, which is voluntary and carried out at any stage of the equipment's life. 

The purpose of calibrating the instrument is to determine the errors of the readings at specific points of measurement, errors that result from off-centre loading, and allows the repeatability parameter to be determined.

By checking all the parameters of the scale, we are able to determine its effectiveness and the precision of its measurements.

Weight standard rental

We offer rental of weight standards and rental of a vehicle for legalisation and calibration of scales.

We offer the following weight standards:

 • 16 x 2500 kg = 40 000 kg,
 • 4 x 1000 kg = 4000 kg,
 • 2 x 500kg = 1000 kg,
 • 48 x 25kg = 1200 kg,
 • Set of standards 0.5 - 10 kg (0.5; 1; 2; 5; 10 kg).

It is for our customers that we continuously expand our range and offer the most favourable terms and conditions on the market. Zainteresowanych wynajmem wzorców masy oraz samochodu do legalizacji lub wzorcowania wag zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Rental offer

for scale legalisation standards

Standard Number of pcs. available [pcs.] Net price/tonne [PLN] VAT rate [%] Gross price/tonne [PLN]
Standard2500 kg Number of pcs. available [pcs.]16 Net price/tonne [PLN]50 VAT rate [%]23 Gross price/tonne [PLN]61,50
Standard1000 kg Number of pcs. available [pcs.]4 Net price/tonne [PLN]50 VAT rate [%]23 Gross price/tonne [PLN]61,50
Standard500 kg Number of pcs. available [pcs.]2 Net price/tonne [PLN]50 VAT rate [%]23 Gross price/tonne [PLN]61,50
Standard25 kg Number of pcs. available [pcs.]48 Net price/tonne [PLN]75 VAT rate [%]23 Gross price/tonne [PLN]92,25

Offer for our own transport

with truck carrying trailer and HDS

Name Quantity [pcs.]. Net price [PLN] VAT rate [%] Gross price [PLN]
Nametransport by truck (per 1 km)* Quantity [pcs.].1 Net price [PLN]7,00 VAT rate [%]23 Gross price [PLN]8,61
Nametransport by truck with trailer up to 20 tonnes (per 1 km)* Quantity [pcs.].1 Net price [PLN]7,50 VAT rate [%]23 Gross price [PLN]9,23
Nametransport by truck with trailer from 20 to 30 tonnes (per 1 km)* Quantity [pcs.].1 Net price [PLN]8,50 VAT rate [%]23 Gross price [PLN]10,46
NameHDS work (1 hour) Quantity [pcs.].1 Net price [PLN]180,00 VAT rate [%]23 Gross price [PLN]221,40
 
*Minimum order amount - net PLN 500

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna jest precyzja urządzeń pomiarowych stosowanych w obrocie handlowym. Prawo nakłada więc na użytkowników obowiązek poddawania ich kontroli metrologicznej. Legalizacja wag samochodowych, potwierdzająca poprawność ich pracy, jest tak samo istotna jak legalizacja wag sklepowych i innych rodzajów wag.

Thanks to many years of experience and appropriate equipment, we can carry it out at any customer's site - our headquarters are in Leszno, but we reach recipients of our services all over Poland, and the price is favourable every time.

The legalisation of a vehicle scale is a necessary operation in order to be sure that the indications it provides are precise and not to run the risk of legal consequences. The Czekała company invites you to make use of its services!

Legalizacja wag - Klucz do Poprawnego Pomiaru Masy

Na czym polega legalizacja wag?

Legalizacja to proces oceny zgodności potwierdzony przez Urzędu Miar lub uprawnionego Producenta, że stosowane przez nas w działalności urządzenie waży towar z określoną w przepisach dokładnością i jej wskazania nie odbiegają od obowiązujących norm. Błąd pomiaru wskazania na wadze nie może być większy od parametru „e” lub „d” zwanego najczęściej „działką odczytową”.

Legalizacja to nieodzowny krok w zapewnieniu dokładności jej pomiarów oraz prawidłowego funkcjonowania urządzenia wagowego. Legalizacja jest przede wszystkim istotna z punktu widzenia miernictwa, a także dla firm, instytucji oraz konsumentów, które korzystają z usług w zakresie pomiarów wagowych.

 

Które wagi podlegają legalizacji?

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju pkt. 3 (Dz. U. poz. 802) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji podlegają wszystkie przyrządy służące do: 

 1. określania masy w obrocie handlowym,
 2. określania masy dla obliczania opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych płatności,
 3. określania masy podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
 4. określania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
 5. określania masy przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
 6. określania ceny na podstawie masy przy sprzedaży konsumenckiej oraz przy paczkowaniu towarów

 Legalizowana waga na użytek własny

Jeśli zakupiona została przez Ciebie waga z legalizacją, która wykorzystywana jest na potrzeby własne, nie musisz z niej korzystać w sensie prawnym.

W praktyce oznacza to, że po upływie ważności pierwszej legalizacji (lub ponownej) nie posiadasz obowiązku jej przedłużania, jeżeli urządzenie nie jest użytkowane w jednym z powyższych obszarów. W innym przypadku waga powinna posiadać legalizację.

Legalizacja pierwotna a legalizacja ponowna

Legalizacja Pierwotna, często nazywana też Oceną Zgodności dotyczy wyłącznie nowych urządzeń i jest wykonywana przed wprowadzeniem danego przyrządu do obrotu. Jest to pierwsza legalizacja, którą wykonuje Producent wagi lub uprawniona przez niego jednostka. Świadectwo wykonania oceny zgodności wydawane jest przez producenta urządzenia.

W momencie upływu terminu ważności legalizacji pierwotnej, należy dokonać legalizacji ponownej. Legalizację ponowną wykonuje Urząd Miar przy współpracy z wykonawcą przeglądu, naprawy lub użytkownikiem urządzenia. Legalizację ponowną należy cyklicznie powtarzać.

W tym przypadku poświadczenie – Świadectwo legalizacji wydawane jest przez Urząd Miar.

Termin ważności legalizacji pierwotnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 759) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ustala się, że wszystkie wagi, które zostały poddane ocenie zgodności po 26.04.2019 r. muszą być poddane legalizacji ponownej przed upływem 2 lat, licząc od 01 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności.

Przykład: Legalizacja pierwotna wykonana w 2023 r. jest ważna do końca listopada 2025 r., a termin legalizacji pierwotnej wykonanej w 2022 r. mija z końcem listopada 2024 r.

Każda waga po wygaśnięciu legalizacji pierwotnej powinna być poddana legalizacji ponownej.

Termin ważności wykonanej oceny zgodności zamieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia.

Termin ważności legalizacji ponownej

Legalizacja ponowna, wykonywana przez Urząd Miar jest ważna 25 miesięcy od daty jej wykonania.

Termin ważności legalizacji ponownej oznaczony jest za pomocą dwóch plomb (miesiąc oraz rok) zmieszczonych przez Urząd Miar na urządzeniu.

W przypadku wag, dla których wystawione zostanie świadectwo legalizacji, termin legalizacji jest liczony dokładnie do określonego dnia miesiąca.

Przykład: Jeśli legalizacja została dokonana 20 listopada 2022 roku, to jej ważność obejmuje okres do 20 grudnia 2024 roku.

Jeśli jednak zamieszczone zostaną jedynie cechy legalizacji, okres ważności jest określany z dokładnością do miesiąca, a nie dnia. Data ważności legalizacji jest zaokrąglana do końca danego miesiąca.

Przykład: Dla legalizacji, która miała miejsce 14 kwietnia 2022 roku, zgodnie z 25 miesięcznym terminem, cecha legalizacji na wadze będzie zawierać informacje miesięczne (V) oraz roczne (24), i zatwierdzenie będzie obowiązywać do końca maja 2024 r.

Czy potrzebne jest Świadectwo Legalizacji wagi?

Należy pamiętać, że świadectwo legalizacji jest tylko dokumentem potwierdzającym wykonanie legalizacji. Nie jest to jednak dokument, na podstawie którego można kwestionować posiadanie, lub brak posiadania przez wagę legalizacji. Jedynymi i właściwymi elementami świadczącymi o posiadaniu przez wagę legalizacji są specjalne plomby (cechy legalizacyjne) umieszczane na urządzeniu.

Warto też zaznaczyć, że ich przerwanie/uszkodzenie skutkuje utratą legalizacji.

 Utrata legalizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001 r. -  Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636):

Legalizacja traci ważność w przypadku:

 1. stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;
 2. uszkodzenia przyrządu pomiarowego;
 3. uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej;
 4. zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.

Wzorcowanie wag a legalizacja

Wzorcowanie wag to proces odmienny od legalizacji, polegający na porównaniu masy wzorca ze wskazaniem urządzenia pomiarowego w celu określenia ich dokładności.

W przeciwieństwie do procesu legalizacji, wzorcowanie jest czynnością dobrowolną i może być wykonane na każdym etapie eksploatacji urządzenia, a legalizacja musi być wykonywana zgodnie z terminami dla poszczególnych grup urządzeń pomiarowych.

Wzorcowanie jest istotnym etapem poprzedzającym legalizację wag, ponieważ umożliwia zweryfikowanie dokładności urządzeń wagowych i zapewnienie zgodności z normami.

Wzorcowanie bywa również wykonywane na potrzeby wszelkich systemów kontroli jakości ISO, które pomimo ważności legalizacji wagi, wymagają na użytkownikach częstsze kontrole urządzeń pomiarowych.

Dlaczego wzorcowanie jest istotne przed legalizacją?

Wzorcowanie wag jest istotne przed legalizacją, ponieważ umożliwia sprawdzenie czy wskazania masy przyrządów pomiarowych mieszczą się w obowiązujących normach. Takie zapewnienie gwarantuje nam wykonanie legalizacji wagi z wynikiem pozytywnym.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia wzorcowania wag?

Przeprowadzenie wzorcowania wag pozwala na wykazanie ewentualnych odchyleń urządzeń wagowych oraz umożliwia zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie i utrzymanie wiarygodności wskazać masy oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wagowych.

Proces legalizacji wag samochodowych

Legalizacja wag samochodowych to proces, w którym urządzenia przeznaczone do ważenia pojazdów mechanicznych, takie jak wagi najazdowe i zagłębione, poddawane są kontroli metrologicznej. Proces ten obejmuje weryfikację dokładności pomiaru masy, a także zapewnienie zgodności z wymaganymi standardami.

Jak legalizowane są wagi samochodowe?

Proces legalizacji wag samochodowych polega na przeprowadzeniu kompleksowej oceny funkcjonowania urządzeń wagowych, weryfikującej ich dokładność i zgodność z normami.

Pierwszym etapem jest wykonanie przeglądu wszystkich podzespołów w celu sprawdzenia poprawności ich działania.

Następnie wykonujemy wzorcowanie urządzenia celem określenia ewentualnych odchyleń wskazań do obowiązujących norm i wytycznym określonych w przepisach.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wzorcowania waga jest gotowa do legalizacji.  Urządzenie zgłaszane jest do właściwego dla lokalizacji urządzenia Urzędu Miar i w wyznaczonym terminie przeprowadzany jest proces legalizacji, który kończy się zamieszczeniem cech legalizacyjnych oraz na życzenie użytkownika - wystawieniem Świadectwa Legalizacji.

Cena legalizacji wag samochodowych

Cena może być uzależniona od jej rodzaju i przede wszystkim zakresu pomiarowego. Nasza firma oferuje usługi w zakresie legalizacji wag samochodowych, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów i wykonania indywidualnej wyceny.

Zakres legalizacji wag samochodowych

Zakres obejmuje między innymi:

 • sprawdzanie ważności legalizacji,
 • weryfikacji poprawności działania wszystkich jej podzespołów,
 • wykonanie wzorcowania urządzenia celem określenia ewentualnych błędów we wskazaniach,
 • przeprowadzenie legalizacji pierwotnej (dla nowych urządzeń) oraz legalizację ponowną

Proces ten gwarantuje utrzymanie właściwej sprawności i dokładności wskazań urządzeń wagowych.

W jaki sposób legalizuje się wagi inwentarzowe?

Proces legalizacji wag inwentarzowych obejmuje weryfikację zgodności urządzenia z normami oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny urządzeń wagowych. Uzyskanie świadectwa legalizacji jest kluczowe dla prowadzenia legalnego obrotu i zapewnienia wiarygodności wszystkich pomiarów masy związanych z handlem inwentarzem.

Wagi poddane ocenie zgodności, to przede wszystkim gwarancja wiarygodnych, zgodnych z prawem wyników ważeń.

Rola świadectwa legalizacji dla wag inwentarzowych

Świadectwo legalizacji dla wag inwentarzowych potwierdza zgodność urządzeń wagowych z normami oraz upoważnia do wykonywania pomiarów wagowych związanych z inwentarzem.

Dokument ten zawiera wszystkie podstawowe informacje, takie jak:

 • dane użytkownika wagi inwentarzowej,
 • informacje na temat urządzenia: rok produkcji, nr seryjny, parametry nośności,
 • datę wykonania i ważności legalizacji,

Czy legalizacja jest obowiązkowa dla wag przemysłowych?

Wagi przemysłowe powinny posiadać legalizację w zależności od konkretnych przepisów prawa oraz rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku przyrządów, wobec których legalizacja jest wymagana, należy przestrzegać okresów ważności legalizacji oraz regulacji dotyczących prawidłowego funkcjonowania urządzeń wagowych.

Rozwiń